Dernek Tüzüğü
Anasayfa | Duyurular | Üyelik | Bize Ulaşın
BORÇ SORGULAMA
tümünü listele
Derneğimiz Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü


BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Dernek Merkezi
 
Derneğin Adı
Madde 1: Derneğin Adı  ”Defterdarlık Uzmanları Derneği”dir. Kısa ismi “DUDER”dir. Tüzükte geçen Dernek ifadesinden “Defterdarlık Uzmanları Derneği” anlaşılacaktır.
 
Derneğin Merkezi
Madde 2: Derneğin merkezi Ankara’dadır ve şubesi yoktur.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Amacı, Çalışma Alanları ve Yürütülecek Faaliyetler
 
Derneğin Amacı
Madde 3: Mesleki bilgi birikiminin arttırılması, mesleki ihtiyaçların karşılanması ve bilgi iletişiminin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, üyeleri arasında sürekli iletişimi sağlayarak meslekle ilgili karşılaşılan sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmek, üyeleri arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.
 
Çalışma Alanları ve Yürütülecek Faaliyetler
Madde 4:  Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur ve gerekli çalışma biçimleri uygular.
 
a) Dernek üyelerinin haklarının korunması, çalışma koşullarının, hukuki ve mali haklarının iyileştirilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak ve yetkili makamlara iletilmesini sağlamak,
b) Dernek üyelerinin mesleki bilgilerini artırmak için, konferans, sempozyum, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c) Dernek içinde oluşturulacak çalışma ekipleri sayesinde araştırma ve inceleme yapmak, sonuçlarını yayınlamak,
d) Gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak,
e) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak, 
f) Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak,
g) Mesleğin gelişimi ile ilgili olarak iletişim ve koordinasyon sağlanması için, gerekli tüm kurum ve derneklerle iletişim içerisinde bulunmak ve aynı meslek çizgisinde bulunan derneklerin bir araya gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
h) Üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve takibinde veya hukuki yardım gereken durumlarda idari veya yargısal her nevi ve derecedeki merciler önünde üyelerini temsil etmek veya ettirmek, Derneğin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olarak üyeleri adına dava açmak veya bu münasebet dolayısıyla açılan davalardan dolayı husumete ehil olmak, sorun ve uyuşmazlıkların öncelikle taraflar arasında sulh yoluyla çözülmesi için ilgililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,
ı) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli kaynakları sağlamak için ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, ticari ve iktisadi isletmeler kurmak ve işletmek, gerek görülmesi durumunda vakıf ve sandık kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği diğer tesis ve işletmeleri kurmak, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları düzenlemek,
i) Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, gerek görülmesi halinde ücret mukabili hizmet satın almak veya işçi çalıştırmak,
j) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış almak, vasiyetleri kabul etmek,
m) Dernek üyeleri arasında maddi ve manevi yönden dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak.
Dernek, Dernekler Mevzuatı ve ilgili düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla amaçların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli her türlü faaliyeti yürütebilir. Bu faaliyetlerin gerektirdiği nitelikteki çalışma biçim ve yöntemleri kullanılır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurucu Üyeler, Derneğe Üyelik ve Üyelik İşlemleri
 
Dernek Kurucuları
Madde 5 : Dernek kurucularına ait bilgiler tüzük geçici 1. maddede gösterilmiştir.
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik Türleri
Madde 6 : Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda  çalışmayı kabul eden, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları ve aşağıda sayılan nitelikleri taşıyan, T.C. tabiiyetli  gerçek kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki çeşit üyeliği bulunmaktadır.
a) Asil Üyeler : Asil üyeler; dernek kurucuları ile tüzükte sayılan koşulları taşıyan ve müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
b) Onursal Üyeler :Derneğin ilke ve amaçlarını benimseyip, bunların gerçekleştirilmesin için katkıda bulunanlar, Yönetim Kurulunun vereceği kararla onursal üyeliğe kabul edilir.
Dernek  üyeliği için aranacak nitelikler aşağıda sayılmıştır.
1-Defterdarlık Uzmanları, 
2-Defterdarlık Uzman Yardımcıları,
(3- Defterdarlık Uzmanı unvanını hak etmiş olan kişilerden emekli olanlar ile başka kurum veyahut başka unvana atanmış olan kişiler, Derneğe asil üye olabilirler.) Mülga(2016-Haziran)
 
Üyelik İşlemleri
Madde 7: Dernek üyeliği için aşağıda belirtilen gerekli işlemler yerine getirilmelidir;
 
a) Derneğe üye olmak isteyen kişiler Derneğin tüzüğünü, amaç ve ilkelerini, yükümlülüklerini kabul ettiğini ve üye olmak istediğini belirten bir dilekçe-form ile Derneğe başvururlar.
b) Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra, 30 gün içinde üyeliğe kabul veya üyeliğin reddi şeklinde karara bağlanarak ilgiliye yazılı olarak veya e-posta yoluyla bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
c) Yönetim Kurulu üyelik başvurularını gerekçe belirtmeksizin reddedebilir.
d) Üyelik için asil üyelerden giriş aidatı tahsil edilir. Üyeliğin kazanılması giriş aidatının ödenmesine ve kayıt yapılmasına bağlıdır.
e) Daha önce başka unvanlı iken yapılan mevzuat değişiklikleri ile Defterdarlık Uzmanı unvanını hak etmiş olan kişilerden, daha önceki meslekleri ile ilgili Derneklerine üyeliği devam eden kişilerden giriş aidatı tahsil edilmeyecektir.  
 
Üyeliğin Sona Ermesi
 
1-Üyelikten Çıkma 
Madde 8: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten ayrılma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda ayrılış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Kendi isteği ile üyelikten ayrılanların tekrar üye olabilmeleri Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı kararla mümkündür.
 
2-Üyenin Vefatı
Madde 9: Üyenin vefatı halinde üyelik kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulunca gerekli olan işlemler yapılır. Ölen üyenin birikmiş borcu bulunması halinde silinir.
 
3-Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz
Madde 10: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
1-Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak ve verilen görevlerden sürekli kaçmak, 
2-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
3-Derneğe olan üyelik aidatlarını yazılı ikaza rağmen üç ay üst üste ödememek,
4-Dernekler Kanununda sayılan fiil ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkumiyet kararı verilmek,
5-İlgili Mevzuat esaslarına göre yapılacak yeterlik sınavında başarısız olmak,
 
Üyelikten çıkarılma; bu maddenin1,2,3 ve 5 bentlerinde sayılan hallerde Yönetim Kurulu kararı ile olur. Üyelikten çıkarılma kararının verilebilmesi için Yönetim Kurulu kararının salt çoğunlukla alınmış olması gereklidir. Karar yazılı olarak üyeye bildirilir. Bu maddenin 4 bendinde sayılan halin gerçekleşmesinde ise herhangi bir karara gerek duyulmaksızın üyelik sona erer.
 
Dernekten çıkarılanlar veya çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hiçbir hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılanlar tekrar Derneğe üye olamazlar.
 
Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
 
1-Üyelerin Hakları
Madde 11: Dernek üyeleri; 
a) Eşit haklara sahiptir. Fahri üyeler dışında her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Oy hakkı dernekler yasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılır, 
b) Genel Kurula ve Tüzükte gösterilen organların seçimine katılırlar,
c) Dernek faaliyetlerinden faydalanırlar.
 
2-Üyelerin Yükümlülükleri
Madde 12: Dernek Üyeleri aşağıda belirtilen yükümlükleri yerine getirmek zorundadırlar;
 
a) Üyelik aidatını tam ve zamanında ödemek,
b) Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere uygun davranışta bulunmak,
c) Alınan kararlara uymak, verilen görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri Dernek menfaatleri doğrultusunda kullanmak,
d) Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak, 
e) Uzmanlığın gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmak.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dernek Organları
 
Derneğin Organları 
Madde 13: Derneğin organları aşağıda sayılmıştır:
1-Genel Kurul
2-Yönetim Kurulu
3-Denetleme Kurulu
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 14: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
 
Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 
 
Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip üyeler seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile katipler tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 15: Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 16: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
 
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf veya sandık kurması,
11- Derneğin fesih edilmesi ve tasfiye işlemleri kararının alınması,
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 
Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 17: Yönetim Kurulu beş (dokuz) asıl ve beş (dokuz) yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
 
Seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmayan üyeler aday olarak gösterilemez.
 
Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 
Yönetim Kurulu, Başkanının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreterin çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve gerekli çalışmaları yapar. Bu toplantılara Genel Sekreter başkanlık eder.
 
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 18: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
 
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
4- Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, Derneğe ait taşınmazlara ilişkin üçüncü kişilerle her türlü sözleşme yapmak ve bu sözleşmelerle ilgili tapuda her türlü işlemi yapmak, 
5-  Dernek faaliyetlerini yürütebilmesi için kira sözleşmesi yapmak,
6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
7- Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
8- Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurula sunmak,
9-  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12- Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak üyelere ve mahallin en büyük mülki amirliğine duyurmak,
13- Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,
14- Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
15- Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
16-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 
Dernek Başkanı, Genel Sekreter ve Saymanın Görevi ve Yetkileri
Madde 19: Dernek Başkanı, Genel Sekreter ve Saymanın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
 
a- Dernek Başkanı, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği yargı ve idari her düzeydeki merciiler nezdinde temsil eder. Derneği, T.C. Yasa Hükümleri, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir. 
 
b- Genel Sekreter, Başkanın geçici veya süresiz ayrılmalarında Başkanın tüm yetki ve görevlerini üstlenir. Ayrıca Derneğin büro işlemlerini yürütür, karar defterini tutar. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyeleri davet eder.
 
c- Dernek Saymanı, derneğin gelirlerini toplar ve muhasebe işlemlerini yürütür. Gerekli defter ve kayıtları tutup, dönem sonu bilanço, gelir tablosu ve yeni dönem bütçesini hazırlar.
 
d- Dernek kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda para bulundurulabilir.
 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 20: Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 21:  Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği öngörülen çalışma alanları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Tüzükte belirlenen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
 
Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.
 
DANIŞMA KURULU
 
Danışma Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Madde 22: Danışma Kurulu, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca (1) yıl için seçilen (5) üyeden oluşur. Görev süresi biten tekrar seçilebilir. Kurul, üyelerinin kendi aralarından bir Başkan seçilmesi ile göreve başlar. Üye sayısında azalma olması halinde Yönetim Kurulunca boşalan üyenin yerine atama yapılır. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendi Başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
 
Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Yönetim Kurulunca belirlenen konular hakkında görüş bildirme ve araştırmalar yapmak,
b) Derneğin daha iyi yönetilebilmesi için önerilerde bulunmak,
c) Dernek üyelerinin sorunlarını incelemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. 
 
Ortak Hükümler
Madde 23: Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
 
Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dernek Gelirleri, Gelir Gider İşlemleri ve Kayıt Tutma
 
Derneğin Gelirleri
Madde 24: Derneğin gelirleri aşağıda sayılanlardan oluşmaktadır:
 
1-Asil üyelerden alına aidat ve üyeliğe giriş aidatı,
2-Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen her turlu organizasyondan sağlanan gelirler,
5-Dernekçe kurulacak sandık, lokal ve kooperatiflerden sağlanacak gelirler,
6-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
7-Diğer gelirler,
 
Üyelik Aidatı
Madde 25: Üyelik aidatı giriş aidatı ve yıllık aidat olarak iki şekildedir.
 
1-Giriş aidatı, asil üye olmaya hakkı bulunup üyeliğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere, kayıt esnasında alınan ücrettir.
2-Yıllık aidat, asil üyelerden üyelik boyunca aylık yada yıllık olarak tahsil edilebilecek olan makbuz karşılığı yada Dernek banka hesabına aktarılacak ücrettir.
Giriş ve yıllık aidatın tutarını, tahsil dönemi ve usulünü belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Kayıt İşlemleri
Madde 26: Dernekte; Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta sayılan işletme hesabına esas olarak tutulması gereken defter ve belgeler kullanılır. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 26: Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 
Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Diğer gelir ve gider işlemlerinde Dernekler Kanunu ve diğer hükümlere göre işlem yapılır.
 
Alındı Belgesi
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 27: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
 
Dernek Tüzüğünün Değiştirilme Usulü
Madde 28: Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Tüzükte Bulunmayan Hükümler
Madde 29: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli 
Madde 30:  Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde Tüzüğün 16 ncı  maddesine göre ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 
 
Derneğin feshi halinde derneğin malları, genel kurul kararında belli edilecek şekilde Yönetim Kurulunca tasfiye edilir.
 
Derneğin İç Denetimi
Madde 31: Derneğin iç denetimi, Dernekler Mevzuatı ve Tüzük hükümlerine göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir.
 
 
GEÇİCİ MADDELER
 
Geçici Madde 1:Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:
Adı Soyadı                
 
1-Cemil DEMİR
2-Tolga BİLEN
3-Nevzat ŞAHİN
4-Kürşad TÜRKAY
5-Mesut DEMİRBAŞ
6-Selma KARACA
7-Ersin AKSOY
 
Geçici Madde 2: Dernek Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin adı, soyadı ve görev ünvanları aşağıda gösterilmiştir.
 
Adı Soyadı Unvanı
Cemil DEMİR                                       Başkan
Tolga BİLEN                                        Genel Sekreter
Nevzat ŞAHİN                                     Sayman
Kürşad TÜRKAY   Üye
Mesut DEMİRBAŞ   Üye
Selma KARACA   Üye
Ersin AKSOY   Üye
 
Geçici Madde  3: İsmi değiştirilen Derneğin amblem ve logosunu belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Amblem ve logoda herhangi bir değişiklik yapılabilmesi için, genel kurulda üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla karar alınması gerekmektedir.
 
 
 
 
Adres : Mithatpaşa Caddesi No: 16/11 Kızılay / ANKARA
Telefon : -  Faks :-
E-Mail : defuzder@gmail.com